top of page

สร้างเครื่องมือเพิ่มยอดจอง ค้นหาเมื่อไหร่ก็เจอ Google Free Booking Link

ในโลกปัจจุบันการค้นหาเพื่อเข้าถึงสถานที่ บริการ รูปภาพ และอื่นๆ มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และบริการของลูกค้า และการค้นหาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ Google Search


Google ได้ทำระบบ Free Booking Link เพื่อให้โรงแรม ร้านค้า หรือบริการ ได้มีช่่องทางสร้างโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น

Ascend Travel ในฐานนะผู้ให้บริการจองห้องพักแบบครบวงจร OTA ได้ร่วมกับ Google เพื่อผลักดัน “การสร้างโอกาส เพิ่มยอดจองให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม และที่พัก” สอนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย และยังใจดีสร้างหน้า Website เพื่อเพิ่มยอดขายที่พักอีกด้วย!!Google Free Booking Links มีประโยชน์อย่างไร?

หากค้นหาโรงแรม ที่พักด้วย Google ทาง Google จะแสดงผลการค้นหา รูปภาพ (Google Business Profile), สถานที่ตั้ง (Google Map) และ เว็บไซต์ (Website) เพื่อให้การค้นหาเข้าถึงผู้ใช้งานมากที่สุด ง่าย สะดวก ตรงกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสการจองที่พัก และที่สำคัญคือ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย


สิ่งที่จะต้องเตรียมก่อนการเรียนรู้ในครั้งนี้

  1. บัญชี Google (gmail) ต้องเป็นชื่อเดียว หรือใกล้เคียงกับชื่อธุรกิจ สถานที่ พี่พัก หรือโรงแรม

  2. เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (โทรศัพท์มือถือ) สามารถรับส่งข้อความได้

  3. ภาพถ่ายสถานที่ โรงแรม ที่พัก และบริการ (ต้องเป็นภาพที่ไม่ระเมิดลิขสิทธิ์ภาพ และ PDPA)

  4. อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ดู 207 ครั้ง

โพสต์ที่คล้ายกัน

ดูทั้งหมด

Mother's Day

Comments


bottom of page